Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών για τη δημιουργία ενός πειραματικού εικονογραφικού αφηγήματος, κόμικ, με διαδραστικά στοιχεία και πολυεπίπεδα νήματα αφήγησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Για τη δημιουργία του προκείμενου έργου, έχει μελετηθεί υλικό γύρω από τις ιστορικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα αλλά και τον ίδιο τον φυσικό χώρο μέσα στον οποίο έχουν γεννηθεί τα υπό μελέτη τραγούδια. Με τον τρόπο αυτό οι συμβολισμοί και ο ρόλος των τραγουδιών στην ζωή των ανθρώπων, αποκωδικοποιήθηκαν ώστε να προκύψει κάτι νέο. Αρχικά έγινε μια ιστορική και εθνογραφική προσέγγιση στη μουσική της Ηπείρου ώστε να εντοπιστούν οι πολιτισμικές προσμίξεις και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει εξελιχθεί. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μια αναφορά στα χαρακτηριστικά της ηπειρώτικης μουσικής και μελετώνται καταγραφές των ηπειρώτικων δημοτικών τραγουδιών για να αναλυθούν τα είδη και οι κατηγορίες τους.

Με την μελέτη των εκάστοτε κατηγοριών εντοπίστηκαν οι λειτουργίες των τραγουδιών. Έτσι, έγινε η διερεύνηση της ανθρωπολογικής πλευράς των τραγουδιών και του ρόλου τους μέσα στον κύκλο της ζωής και του χρόνου. Πως σχετίζονται δηλαδή τα τραγούδια με τα ήθη και τα έθιμα των Ηπειρωτών, και αντίστοιχα τους ρόλους των ανθρώπων σε αυτά. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε με σημειολογική προσέγγιση το περιεχόμενο των τραγουδιών ώστε να αναλυθεί σε βάθος η λαϊκή έκφραση. Από αυτή τη διεργασία προέκυψαν αφηγηματικά στοιχεία που τροφοδότησαν το εικονογραφικό έργο, από τους πιθανούς χαρακτήρες που το αποτελούν μέχρι και τους συμβολισμούς πιο αφηρημένων εικόνων ή την ίδια την αναπαράσταση του τοπίου.